stowarzyszenie

Podsumowanie Projektu „KOLOROWA ZEBRA”

 W styczniu 2019r zakończyły się zajęcia w ramach realizowanego od listopada 2018r w naszej szkole Projektu z zakresu profilaktyki uzależnień „KOLOROWA ZEBRA”. Projekt obejmował profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi i artystycznymi. Obiektem działań byli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt był opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych.
Pomysłodawczyniami, organizatorkami i realizatorami działań Programu „KOLOROWA ZEBRA” były panie Agnieszka Kowalczuk i Dorota Lawenda-Janusiewicz, przy współudziale p. Barbary Laszuk. Miejscem realizacji projektu był SOSW w Międzyrzecu Podl.
Głównymi celami PKZ była:
1. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.
a) Tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z innymi
b) Podejmowanie działań na rzecz ochrony własnego zdrowia. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się.
c) Profilaktyka uzależnień - pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy.
2. Realizacja założeń programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły w zakresie zapobiegania uzależnieniom
3.Wspieranie wszechstronnego, na miarę możliwości psychoruchowych, rozwoju wychowanków poprzez sztukę.
W ramach Projektu odbyły się:
1.Zajęcia plastyczne
2.Zajęcia ruchowo – rytmiczne z elementami form teatralnych
3.Zajęcia muzyczno - rytmiczne
4.Zajęcia kulinarne
5.Spotkania i pogadanki o charakterze profilaktycznym
Zajęcia z nauczycielami realizującymi projekt
Spotkania z zaproszonymi gośćmi

Uczniowie biorący udział w projekcie nabrali umiejętności:
-zachowywania się asertywnie w sytuacji zagrożenia
-dokonywania dobrych wyborów
-uczestniczenia w formach aktywności artystycznej
-zagospodarowywania swojego wolnego czasu w sposób twórczy
-przygotowania zdrowego posiłku
-współdziałania w grupie rówieśniczej

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć i spotkań co wyrazili w przygotowanej dla nich ankiecie.
facebook