stowarzyszenie

Historia ośrodka

W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 na ulicy Leśnej 2A wznosi się okazały budynek, na którym widnieją tablice: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: Przedszkole Specjalne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4. Pięknie ozdobione szyby sal, dobiegający śpiew oraz gwar dziecięcych głosów zachęcają do zwiedzenia jego wnętrza.

SOSW zaczął swoją działalność w lutym 2006 roku. Wówczas w budynku o powierzchni 1900m² znajdowało się tylko 10 wychowanków, w 2007 roku było ich już 29 a dziś jest 86. Placówka nie była jeszcze w pełni wyposażona, jednak z biegiem czasu stan ten ulegał poprawie. Rokrocznie wzrasta także liczba pedagogów z 9 w pierwszych latach funkcjonowania Ośrodka do 47 w dniu dzisiejszym.

Z usług świadczonych przez Ośrodek mogą korzystać dzieci, które z powodu swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola, szkoły o charakterze masowym. Wychowankami mogą być dzieci od 3 roku życia do ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do 18 roku życia. Przy czym nie wyklucza się zaistnienia szczególnie uzasadnionych przypadków, kiedy wychowankami będą mogły być osoby powyżej 18 lat. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rozpoczęcie kształcenia odpowiednio wcześnie jak też równoczesne prowadzenie rehabilitacji znacznie zwiększa szanse osób niepełnosprawnych, toteż w październiku 2006 roku zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołu wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej i rehabilitant. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Od 2008 roku w placówce funkcjonuje internat, pełniący funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Jest to drugi dom dla naszych wychowanków. Początkowo korzystało z niego 7 uczniów, dziś 18 dzieci, które podzielone są na trzy grupy.

Od początku powstania Ośrodka działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację jego wychowanków. Jednym z zadań Rady Rodziców jest współdziałanie z Ośrodkiem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym, jak również uczestniczenie z życiu ośrodka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia, jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb podopiecznych.

Wszystkie ważne wydarzenia są dokumentowane a barwna, bogata kronika SOSW cieszy się zainteresowaniem nie tylko przyjezdnych gości, ale również samych wychowanków.
2006/2007 rok - 21 wychowanków
 • 3 grupy przedszkolne
 • 1 klasa szkolna
 • 1 dziecko na wczesnym wspomaganiu rozwoju
2007/2008 rok - 29 dzieci
 • 3 grupy przedszkolne
 • 2 klasy szkolne
 • wczesne wspomaganie rozwoju
2008/2009 rok - 44 podopiecznych
 • 4 grupy przedszkolne
 • 4 klasy szkolne
 • wczesne wspomaganie rozwoju
2009/2010 rok - 54 dzieci
 • 4 grupy przedszkolne
 • 6 klas szkolnych
 • 1 klasa gimnazjum
 • wczesne wspomaganie rozwoju
2010/2011 rok - 70 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 82)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 6 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 12 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju
2011/2012 rok - 73 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 82)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 9 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju
2012/2013 rok - 81 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 92)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 1 klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 11 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju
2013/2014 rok - 79 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 95)
 • 2 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 16 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju
2014/2015 rok - 86 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 129)
 • 2 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 40 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 7 wychowanków naszego przedszkola)
2015/2016 rok - 87 wychowanków (łącznie z wczesnym wspomaganiem rozwoju 120)
 • 3 grupy przedszkolne
 • 8 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 33 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 10 wychowanków naszego przedszkola)
2016/2017 rok - 86 wychowanków (łącznie z wczesnym wspomaganiem rozwoju 120)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 8 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 43 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 10 wychowanków naszego przedszkola)
facebook