stowarzyszenie

Historia ośrodka

W sąsiedztwie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 oraz MOSiR mieści się budynek, na którym widnieją tablice: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy: Przedszkole Specjalne nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4. Pięknie ozdobione szyby sal, dobiegający śpiew oraz gwar dziecięcych głosów zachęcają   do zwiedzenia jego wnętrza.

SOSW zaczął swoją działalność w lutym 2006 roku. Wówczas w budynku o powierzchni 1900m² znajdowało się tylko 10 wychowanków, w 2007 roku było ich już 29 a dziś jest 86. Placówka nie była jeszcze w pełni wyposażona, jednak z biegiem czasu stan ten ulegał poprawie. Rokrocznie wzrasta także liczba pedagogów. W pierwszych latach funkcjonowania było ich 9, a obecnie blisko 50.

Z usług świadczonych przez Ośrodek mogą korzystać dzieci, które z powodu swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola, szkoły o charakterze masowym. Wychowankami mogą być dzieci od 3 roku życia do ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do 24 roku życia. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rozpoczęcie kształcenia odpowiednio wcześnie jak też równoczesne prowadzenie rehabilitacji znacznie zwiększa szanse osób niepełnosprawnych, toteż w październiku 2006 roku powstał Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W skład zespołu wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie -  z dzieckiem i jego rodziną.

Od 2008 roku w placówce funkcjonuje internat, pełniący funkcję opiekuńczo – wychowawczą. 

Od początku powstania Ośrodka działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację jego wychowanków. Jednym z zadań Rady Rodziców jest współdziałanie z Ośrodkiem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym, jak również uczestniczenie z życiu Ośrodka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb podopiecznych.


2006/2007 rok - 21 wychowanków
 • 3 grupy przedszkolne
 • 1 klasa szkolna
 • 1 dziecko na wczesnym wspomaganiu rozwoju 

2007/2008 rok - 29 dzieci
 • 3 grupy przedszkolne
 • 2 klasy szkolne
 • wczesne wspomaganie rozwoju 

2008/2009 rok - 44 podopiecznych
 • 4 grupy przedszkolne
 • 4 klasy szkolne
 • wczesne wspomaganie rozwoju

2009/2010 rok - 54 dzieci
 • 4 grupy przedszkolne
 • 6 klas szkolnych
 • 1 klasa gimnazjum
 • wczesne wspomaganie rozwoju

2010/2011 rok - 70 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 82)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 6 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 12 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju

2011/2012 rok - 73 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 82)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 9 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju

2012/2013 rok - 81 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 92)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 1 klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 11 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju

2013/2014 rok - 79 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 95)
 • 2 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 16 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju

2014/2015 rok - 86 wychowanków (z wczesnym wspomaganiem 129)
 • 2 grupy przedszkolne
 • 7 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 40 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 7 wychowanków naszego przedszkola)

2015/2016 rok - 87 wychowanków (łącznie z wczesnym wspomaganiem rozwoju 120)
 • 3 grupy przedszkolne
 • 8 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 33 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 10 wychowanków naszego przedszkola)

2016/2017 rok - 86 wychowanków (łącznie z wczesnym wspomaganiem rozwoju 120)
 • 4 grupy przedszkolne
 • 8 klas szkolnych
 • 2 klasy gimnazjum
 • 2 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • 43 dzieci na wczesnym wspomaganiu rozwoju (w tym 10 wychowanków naszego przedszkola)

facebook