stowarzyszenie

Biblioteka

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

  • zadania kształcąco - wychowawcze (dostarczanie różnorodnych materiałów bibliotecznych; organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej; przysposobienie uczniów do czytelnictwa i umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji; umożliwienie wykorzystania biblioteki do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych);

  • zadania opiekuńczo - wychowawcze (współdziałanie biblioteki z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły w realizacji celów wychowawczych; pomoc w niwelowaniu różnic umysłowych i kulturalnych uczniów; badanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów; pomoc uczniom w ich wyborach życiowych);

  • zadania kulturalno - rekreacyjne (włączanie się bibliotek szkolnych do życia kulturalnego uczniów - miejsce lektury książek i czasopism oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych; zachęcanie uczniów do twórczości plastycznej; rozwijanie zainteresowań uczniów życiem kulturalnym poza szkołą - poprzez kontakt z kinem, teatrem i bibliotekami innych rodzajów).
facebook