stowarzyszenie

Gimnazjum

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi obejmuje trzyletni cykl kształcenia.

Praca dydaktyczno-wychowawcza realizowana jest w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia i przystosowane do jego możliwości psychofizycznych. Edukacja polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.
Liczba uczniów w zespole klasowym wynosi od 4 do 8 osób.

Uczniowie biorą udział w następujących zajęciach edukacyjnych:
 • funkcjonowanie w środowisku,
 • plastyka,
 • technika,
 • muzyka z rytmiką,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia.
Integralną częścią procesu dydaktycznego w Gimnazjum są zajęcia rewalidacyjne. Przewidziane są dla wszystkich uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Mają na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych oraz wspomagają rozwój dziecka.

Uczniowie uczestniczą, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o niepełnosprawności, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych takich jak:
 • logopedia
 • komunikacja alternatywna
 • EEG Biofeedback
 • pedagog
 • psycholog
facebook