stowarzyszenie

Internat

Internat działający przy SOSW w Międzyrzecu Podlaskim zapewnia miejsce stałego pobytu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, realizujących obowiązek szkolny w klasach Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Spełnia on rolę środowiska wychowawczego i przejmuje obowiązki domu rodzinnego na czas pobytu wychowanków w Ośrodku. Dzięki wewnętrznej organizacji i zapleczu materialnemu Internat zapewnia podopiecznym warunki dla ich właściwego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, przygotowując tym samym do życia w społeczeństwie.

Internat ma do dyspozycji dobrze wyposażone sypialnie, sale do zajęć grupowych, jadalnię, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne. Życie codzienne opiera się tu na zdobywaniu samodzielności, umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego, a także rozwijaniu zainteresowań.

Organizowane są liczne imprezy wewnętrzne, konkursy, wycieczki, zloty Harcerskie. Internat zapewnia odpowiednie warunki do nauki codziennej, odrabiania zadań szkolnych. W ramach profilaktyki wychowawczej podopieczni obejmowani są programami mającymi na celu stymulację rozwoju i wzbogacanie ich osobowości.

Pracując pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców, wychowankowie internatu prezentują swoje umiejętności i zdolności w zewnętrznych konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych różnych szczebli, odnosząc w nich znaczące sukcesy.

Internat realizuje wieloaspektową współpracę ze szkołą, a także rodzinami wychowanków.

Funkcję opiekuńczo - wychowawczą w Ośrodku od 2007 roku spełnia internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.
facebook