stowarzyszenie

Inauguracja projektu "Na dobry początek"

Dofinansowano ze środków Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

Projekt mający na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4 lata)zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys.mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.

Planowane przez nas zajęcia będą skierowane do dzieci ich rodziców/opiekunów. Zajęcia Na dobry początek będą miały charakter warsztatowy i odbywały się przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”. Projekt będzie realizowany od miesiąca stycznia (07.01) 2014 do maja (27.05) 2014 r., zajęcia odbywać się będą cyklicznie co dwa tygodnie:
 • w formie grupy wsparcia dla rodziców dzieci: 9 spotkań
 • warsztaty integracyjno-terapeutyczne dla dzieci: 9 spotkań
 • terapia grupowa dla dzieci i ich rodziców : 9 spotkań

Cele projektu:
 • podniesienie świadomości środowiska lokalnego o wczesnej interwencji terapeutycznej małego dziecka nie uczestniczącego w żadnej formie edukacji przedszkolnej poprzez zamieszczenie informacji w gazecie lokalnej, na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o realizowanym projekcie z logo Fundacji;
 • dzielenie się doświadczeniami związanymi z opieką, wychowaniem i rehabilitacją dziecka zagrożonego niepełnosprawnością;
 • praca nad akceptacją dziecka i zmotywowanie do wspierania jego rozwoju;
 • przybliżenie spraw urzędowych osób niepełnosprawnych;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji szkolnej;
 • rozwijanie własnego Ja – schemat ciała, obraz siebie;
 • ćwiczenia kontaktu wzrokowego;
 • ćwiczenia w naśladowaniu: zabawy ruchowe przy muzyce;
 • rozwijanie receptywnych i ekspresywnych zdolności językowych;
 • ćwiczenia pamięci, myślenia, uwagi: klasyfikowanie;
 • odreagowanie negatywnych emocji;
 • ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu emocji;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji;
 • kształtowanie postaw i zachowań akceptowanych społecznie;
 • budowanie systemu motywacyjnego dziecka.

Odbiorcy projektu:
Uczestniczyć w nimbędzie sześcioro dzieci w wieku od 2 do 4 lat (oraz ich rodzice) nie uczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej zamieszkujących tereny wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski, które posiadają opinię ówczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Miejsc emrealizacji projektu „Na dobry początek” będzie budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Leśnej 2A w Międzyrzecu Podlaskim. Beneficjenci projektu będą mieli możliwość korzystania z następujących sal:
 • sala integracji sensorycznej
 • sala Doświadczania Świata
 • sala gimnastyczna
 • gabinety terapii grupowej

Do dyspozycji uczestników projektu będzie zaplecze sanitarno-gastronomiczne. 7 stycznia 2014 r. obyły się pierwsze zajęcia projektowe, cieszyły się one dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców.
facebook