stowarzyszenie

Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa Szkoła podstawowa kształci uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci autystyczne.

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej:
 • posiadanie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • skierowanie wydane przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski,

Klasy dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, również z autyzmem realizują podstawę programową kształcenia ogólnego – tak jak w szkołach masowych. System oceniania oraz obszary edukacji (społeczna, polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, plastyczno – techniczna, muzyczno- ruchowa, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, język rosyjski, religia) funkcjonują na takich samych zasadach jak w szkołach dla dzieci w normie intelektualnej.

Ponadto dzieci uczęszczają na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 • rehabilitację
 • logopedię
 • alternatywne metody komunikacji
 • integrację sensoryczną
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z psychologiem
 • biofeedback

Mają one na celu wsparcie rozwoju dziecka w najbardziej zaburzonych sferach. Każdemu z uczniów zespół nauczycieli projektuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

W klasach dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym realizowana jest podstawa programowa uwzględniająca możliwości psychofizyczne uczniów. Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający.

W pracy z uczniami wykorzystujemy między innymi
 • Metodę Veroniki Sherborne
 • Metodę Knillów
 • Integrację Sensoryczną • Metodę Ośrodków Pracy • metody z nurtu Pedagogiki Zabawy z wykorzystaniem Klanzy
 • komunikację alternatywną i wspomagającą: piktogramy, PSC, metoda gestów naturalnych, Makaton

Dodatkowo dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii, muzykoterapii, arteterapii.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy zajęć: wycieczki, lekcje biblioteczne, konkursy, projekty edukacyjne.

Nauczyciele pracują tak, aby uczeń zawsze odnosił sukces, co pozwala mu na budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz wytwarza pozytywną motywację do nauki szkolnej.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu porażek!
facebook