stowarzyszenie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy. Kształcenie w szkole trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Rewalidację indywidualną – (ogólnorozwojową, logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną) – zajęcia te wspomagają rozwój uczniów, usprawniają zaburzone funkcje, rozwijają zainteresowania.

Wychowanie fizyczne
– umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowniach i na terenach sportowych.

Zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) – w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty.

Religię

Przysposobienie do Pracy

W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych:
  • technik: decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami,
  • materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach.

W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy itp.
facebook