stowarzyszenie

Świetlica

Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego, co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Świetlica zapewnia opiekę uczniów po zajęciach lekcyjnych, w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, komunikację, współdziałanie w grupie rówieśniczej, współpracę, odpowiedzialność. Poza tym zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.

Regulamin świetlicy
 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów SOSW w Międzyrzecu Podlaskim, funkcjonuje:
 Poniedziałek 12.30 – 16.00
 Wtorek 12.00 – 16.00
 Środa 12.30 – 16.00
 Czwartek 12.30 – 16.00
 Piątek 11.00 – 15.00
Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.

2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie mieszkający w internacie, dojeżdżający do Ośrodka mikrobusem, dowożeni przez rodziców oraz mający przerwę w zajęciach wynikającą z planu zajęć.
3. Świetlica na zlecenie kadry kierowniczej zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu.
4. W świetlicy obowiązuje regulamin i nienaganne zachowanie się w czasie trwania zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.

Cele działania świetlicy
 • respektowanie norm i zasad.
 • integrowanie grupy w zabawach wspomagających współdziałanie,
 • obserwacja i poznanie dziecka różnych sytuacjach wychowawczych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa i zdrowia,
 • wyzwalanie pozytywnych emocji takich jak radość, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa,
 • zwiększanie poczucie własnej wartości,
 • postawy wyrażające szacunek dla kolegów i koleżanek i innych osób,
 • usprawnianie zaburzonych funkcji
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i fantazji,
 • wyrażanie swoich przeżyć w pracach plastycznych,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych na zasadzie dialogu i kompromisu,

Organizacja pracy świetlicy
 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.
 3. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć
 4. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same po lekcjach.

facebook