stowarzyszenie

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim, 
ul. Leśna 2A

2. Inspektorem ochrony danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2A jest Pani Elżbieta Tymoszuk, e-mail:sosw.iod@op.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. Zm)

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa. 

5. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres regulowany przepisami z dziedziny archiwizacji.

7. Posiadają państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, art. 15 RODO 
- sprostowania, art. 16 RODO 
- usunięcia, art. 17 RODO 
- ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
- przenoszenia danych, art. 20 RODO 
- wniesienia sprzeciwu, 21 RODO
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. 

10. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
mgr Jolanta Modrzewska
facebook